Rekisteri-ja tietosuojaseloste

Tämäon Taidekehystämö S. Halttusen henkilötietolain (10ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 02.01.2016. Viimeisin muutos 21.05.20181. Rekisterinpitäjä

Taidekehystämö S. Halttunen

Länsipuisto 16

28100 Pori

Puh.02 632 44302. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Taidekehystämö S. Halttunen

Sami Halttunen

Länsipuisto16

28100 Pori

Puh.02 632 44303. Rekisterin nimi

taidetarvikkeet.org asiakasrekisteri

rekisteriin kuuluu:

-KivatKehykset uutiskirjeen tilaajat

-taidetarvikkeet.org uutiskirjeen tilaajat

-rekisteri sisältää myös taidetarvikkeet.org kaikki tilausrekisteriasiakkaat4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu, asiakassuhde

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoito, asiakasyhteydenpito ja markkinointi5. Rekisterin tietosisältö

-asiakasnumero

-nimi

-osoite

-sähköpostiosoite

-puhelinnumero

-suoramarkkinointilupa

-sekä muut asiakkaan itsensä antamat tiedot6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. verkkokaupan tilauksista, www -lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse,  puhelimitse,  sosiaalisten median palvelujen kautta, asiakastapaamisissa ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n taiETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:nulkopuolelle. 8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikälihenkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua,  pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tullaunohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisentietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojenkäsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:ntietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisestikuukauden kuluessa.)